Detall de la notícia

Clinic Contest Tarragona 2024

Concurs de casos clínics de la província de Tarragona
23/01/2024

TEMÀTICA TERCERA EDICIÓ:

Fibril·lació Auricular (FA),

Tromboembolisme Pulmonar (TEP) I Hipercolesterolèmia.

JUSTIFICACIÓ:

Compartir el coneixement. Partint d’aquesta idea, s’organitza la tercera edició de la Jornada Científica de Casos Clínics, CLINIC CONTEST 2024.

OBJECTIUS GENERALS I D’APRENENTATGE:

Fomentar la formació dels metges de les diferents especialitats implicades en el maneig del tromboembolisme pulmonar, la fibril·lació auricular i la hiperco- lesterolèmia a través de la discussió de casos clínics. Reforçar el maneig mul- tidisciplinari d’aquestes patologies.

OBJECTIUS ESPECÍFICS I D’APRENENTATGE:

Compartir i debatre aspectes clínics rellevants dels casos clínics de Fibril·lació auricular.

Compartir i debatre aspectes clínics rellevants dels casos clínics de Tromboem- bolisme Pulmonar.

Compartir i debatre aspectes clínics rellevants dels casos clínics de Hipercoles- terolèmia.

DESTINATARIS AL CLÍNIC CONTEST 2024

Podran participar tots els metges amb exercici professional a la província de Tarragona. No podran participar els organitzadors, membres dels comités cientí- fics, membres del jurat ni moderadors que formin part del Clinic Contest 2024.

ORGANITZADORS:

Servei de Medicina Interna i Servei de Cardiologia. Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona.

PATROCINADOR:

Daiichi-Sankyo España.

METODOLOGIA:

Per a aquesta tercera edició el concurs comptarà amb UN comitè organitzador i TRES comitès científics, a més de DOS moderadors per cada cas dels SIS pre- sentats pels finalistes, i UN jurat qualificador.

El primer comitè científic està compost per tres metges especialistes de Medici- na Interna dels diferents hospitals del Camp de Tarragona que avaluaran els ca sos referents a TEP. El segon comitè científic està compost també per tres met- ges especialistes de Cardiologia dels diferents hospitals del Camp de Tarragona que avaluaran els casos referents a FA. El tercer comité científic està compost per 3 metges especialistes de Medicina Interna dels diferents hospitals del Camp de Tarragona que avaluaran els casos referents a Hipercolesterolèmia.